Korostishiv-Khyriv road, route Korostishiv-Khyriv, automobile road