Korostishiv-Ochakov road, route Korostishiv-Ochakov, automobile road