Zalishchyky-Tokmakov road, route Zalishchyky-Tokmakov, automobile road