Zalishchyky-Radomishl road, route Zalishchyky-Radomishl, automobile road