-dolinskaya-Voznesenivka road, route -dolinskaya-Voznesenivka, automobile road