Yaremche-Khorostkiv road, route Yaremche-Khorostkiv, automobile road