Stry-Korostishiv road, route Stry-Korostishiv, automobile road