Skole-Zalishchyky road, route Skole-Zalishchyky, automobile road