Radekhov-Derazhnya road, route Radekhov-Derazhnya, automobile road