Apostolovo-Turks road, route Apostolovo-Turks, automobile road