Varash-Netishyn road, route Varash-Netishyn, automobile road